Hem

Låt oss hjälpa er med brandskyddet!

Vi är marknadens mest kostnadseffektiva service, underhåll och installationsfirma. Vi erbjuder tjänster och produkter för alla verksamheter.

BOKA EN KOSTNADSFRI BRANDSKYDDSGENOMGÅNG DÄR VI GÅR IGENOM FÖLJANDE

Den egna organisationen skall utföra enklare egenkontroller av brandskyddet men det krävs också att en mer omfattande service av utrustningen genomförs varje år.


I Boverkets byggregler (BBR) finns det krav på automatiskt brandlarm i anläggningar och verksamhet. 

Utöver det kan även försäkringsbolaget också vara kravställare.

I Sverige har vi krav på att ha en utrymningsplan på varje arbetsplats. Lagkravet i Arbetsmiljölagen kräver att det tydligt ska framgå hur man larmar och utrymmer vid händelse av en brand.


Samtliga verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd och ha en utsedd brandskyddsansvarig.



FÖREBYGG BRAND

I Sverige anmäls fler än 23 000 bostads- och företagsbränder till försäkringsbolagen varje år. Mer än 11 000 av dessa bränder är så omfattande att räddningstjänst tillkallas, i dessa olyckor omkommer drygt 100 människor. 


Den genomsnittliga kostnaden för en brandskada i företag har nästan fördubblats på 10 år. Här gäller det för både privatpersoner och företag att ha rätt utrustning och följa lagstadgade riktlinjer.


Utbryter det en brand hemma eller på jobbet gäller det att agera snabbt. Nu har ni möjligheten att förebygga, begränsaeller till och med förhindra skador helt vid uppkommen brand men framförallt rädda liv. 


Vi på SBF Skydd arbetar förebyggande och har som tydlig vision att minska olyckor vid brand.

KUNSKAPSOMRÅDEN


SERVICE

Som en del av det systematiska brandskyddet, även

kallat SBA, skall

brandskyddsinstallationer underhållas regelbundet. Det gäller oavsett produkt och placering.

UTBILDNINGAR

Utbildningarna som är livsviktiga. Utbildningarna hos oss är ofta både praktisk och teoretisk och vänder sig till den som har ansvar för brand- och riskhantering. 

TJÄNSTER

En helhetslösning inom brandskydd där vi uppfyller era behov och gör det lätt för dig att förstå och uppfylla lagkrav.  

PRODUKTER

Med rätt kunskap och rätt brandskyddsprodukter kan du effektivt skydda dig, dina nära. Öka brandskyddet genom att säkerställa att du har rätt produkter.

KONTAKTA OSS